Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności (RODO)

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 
DEFINICJE
 
Administrator: Właścicielem sklepu jest Fundacja Profeto.pl - Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji. (adres prowadzenia działalności: ul. Łowicka 46 02-531 Warszawa).
Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. 
Serwis Internetowy: serwis dostępny pod adresem https://sklep.profeto.pl/
 Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis Internetowy lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie Internetowym.
 Polityka Prywatności: niniejsza Polityka Prywatności.
 RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 Ustawa: ustawa z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)o ochronie danych osobowych
 Newsletter: kierowana do Użytkownika wiadomość e-mail, w szczególności zawierająca powiadomienia o interesujących ofertach lub treściach i informacjach handlowych
  Pliki „cookies”: dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu Internetowego.  


INFORMACJA OGÓLNA
 

 1. Administratorem przetwarzanych Danych osobowych Użytkowników jest Fundacja Profeto.pl - Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji. (adres prowadzenia działalności: ul. Łowicka 46 02-531 Warszawa).Administrator odpowiada za wykorzystanie Danych osobowych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.
 2. U Administratora nie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych .
 3. W związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu Internetowego, Administrator zbiera i przetwarza Dane osobowe w zakresie potrzebnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie Internetowym. 
 4. Wszelkie pochodzące od Użytkownika Dane osobowe gromadzone są na dwa sposoby:
  • informacje podawane dobrowolnie przez Użytkownika – o podanie danych osobowych prosimy Użytkowników korzystających z formularzy rejestracyjnych i kontaktowych, a także formularza Newslettera
  • informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisu Internetowego – wśród nich mogą być: 

- adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany Użytkownik łączy się z siecią. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania dodatkowych logów wewnątrz serwisu, które łączą adres IP z kontem klienta. Logi te służą wyłącznie analizie ewentualnych problemów technicznych przy rejestracji, logowaniu i korzystaniu z witryny;
- pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie przechowują jedynie dane wymagane przez serwis WWW do prawidłowego działania, w tym identyfikacji aktualnie zalogowanego Użytkownika. 
 
CELE POLITYKI PRYWATNOŚCI
 

 1. Polityka Prywatności przedstawia zasady informujące Użytkowników o aspektach pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych Użytkowników ujawnionych w trakcie korzystania z Serwisu Internetowego oraz zasady wykorzystywania Plików „cookies” w Serwisie Internetowym.
 2. Polityka Prywatności ma charakter informacyjny.

 
CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 

 1. Administrator przetwarza następujące Dane osobowe: imię, nazwisko, adres do doręczeń (korespondencyjny), adres e-mail, IP.
 2. Powierzane Administratorowi przez Użytkowników Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  • świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie Internetowym w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zaś w zakresie Danych osobowych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  • obsługi i realizacji zamówień – w takim przypadku podstawą przetwarzania Danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  • rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) – w takim przypadku podstawą przetwarzania Danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy(art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  • realizowania działań marketingowych w formie elektronicznej polegających na kierowaniu e-mailowych  powiadomień, informacji, materiałów o interesujących ofertach lub treściach, w tym wysyłanie Newslettera w formie elektronicznej, które to oferty i treści w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe, prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe–  jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych w formie elektronicznej Dane osobowe będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji – w takim przypadku podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
  • realizowania obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c RODO); 
  • analitycznych i statystycznych – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie Internetowym, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności; .
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 3. Złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego realizacja wiąże się z przetwarzaniem Danych osobowych Użytkownika.
 4. Podanie danych osobowych w celach realizacji Zamówienia jest dobrowolne, jednakże brak ich podania może uniemożliwić dokonywanie zakupów za pośrednictwem Serwisu Internetowego.


 
UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA I ICH REALIZACJA 
 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do: 
 • informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych – w razie zgłoszenia w tym zakresie przez Użytkownika Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
  ·    uzyskania kopii jego danych osobowych – w razie zgłoszenia w tym zakresie przez Użytkownika Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych osobowych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
  ·    sprostowania jego danych osobowych – w razie zgłoszenia w tym zakresie przez Użytkownika Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
  ·    ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych – w razie zgłoszenia w tym zakresie przez Użytkownika Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane osobowe dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych osobowych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych osobowych);
  ·    przenoszenia jego danych osobowych – w razie zgłoszenia w tym zakresie przez Użytkownika Administrator przeniesie dane osobowe, ale tylko jeśli dane osobowe są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą; w takim przypadku Administrator wydaje dane osobowe dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer; możliwe jest także zażądanie przesłania Danych osobowych innemu podmiotowi – jednak wyłącznie wówczas, gdy istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
  ·    usunięcia jego danych osobowych – w razie zgłoszenia w tym zakresie przez Użytkownika Administrator usuwa dane osobowe, ale tylko wówczas, gdy ich przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.
  ·     sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika dotyczących jego szczególnej sytuacji, które to dane są przetwarzane do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub ze względu na prawnie uzasadnione interesy Administratora lub strony trzeciej, w tym przetwarzanych w celach marketingowych (w formie elektronicznej – e-mail i tradycyjnej – list),
  2.    W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika, ma on prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.
  3.   W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności RODO i Ustawy, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych. .
  4.   Korespondencję w zakresie realizacji powyższych uprawnień Użytkownik winien kierować na adres: Adres oddziału/korespondencyjny:

Fundacja Profeto.pl
Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji
Stadniki 81, 32-410 Dobczyce
e-mail: kontakt(at)profeto.pl


ODBIORCY DANYCH
 
1.     Dane osobowe mogą być ujawniane w związku z realizacją usług zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem. 
2.     W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego Dane osobowe mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
3.     Administrator ma prawo ujawnić niektóre informacje dotyczące Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim tylko jeśli pozostaje to w zgodzie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
4.     Na chwile obecną Administrator nie planuje przekazywać Danych osobowych Użytkownika poza EOG (tj. obszar obejmujący UE, Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię). W przypadku, gdy Administrator podejmie decyzję o przekazaniu danych poza EOG, Użytkownik zostanie o tym poinformowany, a przekazanie zostanie dokonane wyłącznie na warunkach i w zakresie, na jaki zezwoli prawo.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
     Okres przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. 

 1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Danych osobowych jest umowa zawarta z Fundacja Profeto.pl Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji – przez cały czas trwania tej umowy, a ponadto – w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa – w celu dochodzenia lub obrony przez Administratora roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, do upływu okresu ich przedawnienia. 
 2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będą niezbędne do celów, dla których są one przetwarzane lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych osobowych.
 3. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Danych osobowych będzie udzielona przez Użytkownika zgoda, Dane osobowe będą przetwarzane do chwili jej wycofania. Po wycofaniu zgody Użytkownika Dane będą przetwarzane w niezbędnym zakresie w celu dochodzenia lub obrony przez Administratora roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, do upływu okresu ich przedawnienia; 
 4. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, Dane będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania Dane osobowe są usuwane.

FORMULARZE
 
1.     W Serwisie Internetowym zamieszczone są formularze, które Użytkownicy wypełniają Danymi osobowymi.
2.     Dane osobowe w formularzach zamówień przetwarzane są w celach:
·     realizacji złożonego zamówienia – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
·     realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
·     analitycznych i statystycznych – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
·     ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
3.     Dane osobowe w formularzach kontaktowych przetwarzane są w celach:
·    identyfikacji nadawcy oraz udzielenia odpowiedz na zapytanie – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
·    analitycznych i statystycznych – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu Internetowego w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

NEWSLETTER

 1. Zapis do Newslettera realizowany jest na podstawie wyrażenia zgody na jego otrzymywanie (otrzymywanie informacji marketingowych) w formie wiadomości e-mail.
 2. Formularz zapisu do Newslettera znajduje się w Serwisie Internetowym.
 3. Na potrzeby wysyłki Newslettera wykorzystywany jest adres e-mail Użytkownika. 
 4. Newsletter jest wysyłany aż do momentu wypisania się z niego (rezygnacja z jego otrzymywania).
 5. Korespondencję w zakresie rezygnacji Użytkownik winien kierować na adres: Adres oddziału/korespondencyjny  Fundacja Profeto.pl Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji Stadniki 81, 32-410 Dobczyce e-mail: kontakt(at)profeto.pl

 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu Danych osobowych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu, zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym RODO i Ustawy. Dostęp do Danych osobowych Użytkowników mają jedynie podmioty, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

PLIKI „COOKIES” 

Serwis Internetowy korzysta z plików „cookies”. 

 1. Pliki „cookies” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu Internetowego. 
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Internetowego.
 3. Pliki „cookies” nie zawierają danych identyfikujących, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
 4. W trakcie korzystania z Serwisu Internetowego wykorzystywane są dwa rodzaje plików „cookies”: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu Użytkownika tylko do czasu wylogowania ze strefy dostępnej dla zarejestrowanych Użytkowników, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki. Pliki stałe są przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Pliki „cookies” wykorzystywane są przez Fundacja Profeto.pl
  Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji przede wszystkim w celu dostosowania zawartości Serwisu Internetowego (strony internetowej) do preferencji Użytkowników, optymalizacji korzystania z witryny, tworzenia statystyk pomagających w udoskonalaniu struktury Serwisu Internetowego i jego zawartości, autoryzacji przy logowaniu. 
 6. Przeglądarki internetowe w wielu przypadkach domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informujemy, że Użytkownicy Serwisu Internetowego mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień odnośnie plików „cookies” w swoich przeglądarkach, w szczególności w ustawieniach przeglądarki można całkiem zablokować automatyczną obsługę plików „cookies”. Można także za każdym razem po wizycie w Serwisie Internetowym (na stronie internetowej) usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików „cookies” mogą utrudnić lub uniemożliwić zgodne z zamierzeniem korzystanie z Serwisu Internetowego.
 7. W przypadku Użytkowników korzystających w trakcie przeglądania Serwisu Internetowego (strony internetowej) z urządzeń mobilnych zalecane jest zapoznanie się z informacjami odnośnie ochrony prywatności i obsługi plików „cookies” producentów poszczególnych urządzeń mobilnych. 
 8. W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. Zmiana zostanie zamieszczona w Serwisie Internetowym, a aktualna treść Polityki Prywatności zostanie udostępniona Użytkownikom.
 9. Użytkowników mających pytania lub wątpliwości odnośnie Polityki Prywatności prosimy o kontakt z Fundacja Profeto.pl
  Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji pod adresem e-mail: kontakt(at)profeto.pl

ZMIANY

 1. W przypadku zmiany Polityki Prywatności, Administrator zamieści odpowiednią modyfikację na niniejszej podstronie.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia jej opublikowania w Serwisie Internetowym (15.03.2023)

 

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl